Home>Kennis & Nieuws > Overzicht > Geen stress na de stresstest
Geen stress na de stresstest Iv-Infra

Aanpakken van de kwetsbaarheden

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie beoogt een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van de openbare ruimte: wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingen zijn hierin de belangrijkste thema’s. Als beheerder van de openbare ruimte heb je mogelijk al een stresstest uitgevoerd of ingepland, maar wat doe je met de resultaten? Hoe implementeer je doelmatig oplossingen voor de korte, de middellange én lange termijn? Hoe betrek je burgers en bedrijven bij dit proces? Iv-Infra adviseert gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk met een integrale aanpak die alle zeven ambitieniveaus uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie omvat.

Hoe Iv-Infra de kwetsbaarheden in kaart brengt met de stresstest

Iv-Infra brengt de potentiële kwetsbaarheden voor de klimaatthema’s binnen een gebied in kaart aan de hand van de Bijsluiter gestandaardiseerde stresstest Ruimtelijke Adaptatie. Hierbij gebruiken wij vanzelfsprekend state-of-the-art software voor het hydraulisch berekenen van afvoersystemen voor hemel- en oppervlaktewater of grondwatermodellering. Op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN), de Klimaateffectatlas en eigen metingen en berekeningen brengen we kwetsbaarheden door neerslag, hitte en droogte in beeld. De resultaten verwerken we in overzichtelijke en begrijpelijke rapportages waarmee ook de omgeving en andere stakeholders kunnen worden geïnformeerd.

Hoe verder na de stresstest?

De stresstest is uitgevoerd en daarmee zijn de (water)kwetsbaarheden in kaart gebracht. Vervolgens sta je voor de vraag met welke concrete maatregelen de vitale en kwetsbare plekken zo efficiënt en toekomstbestendig mogelijk moeten worden aangepakt. Wat is de juiste balans tussen maatregelen op wijk-, straat- én woningniveau? Iv-Infra heeft alle kennis in huis voor een integrale aanpak; van weginfra, stedelijk water en riolering, mobiliteit, watersystemen en geotechniek tot groeninrichting. Hierdoor kunnen we de verschillende functies van de openbare ruimte slim combineren, waarbij we zowel de afkoppel- als meekoppelkansen benutten. Een klimaatbestendig ontwerp van de bebouwde omgeving gaat vaak prima hand in hand met een betere functionaliteit of verkeersveiligheid.

Uitkomsten vertalen naar praktische en doelmatige maatregelen

Iv-Infra vertaalt de uitkomsten van de stresstest naar praktische en doelmatige maatregelen. Aan de hand van de resultaten van risicodialogen stellen we samen de meest urgente knelpunten en locaties vast. Hierbij stellen we kritische vragen die helpen bij het prioriteren van de te nemen maatregelen. We onderzoeken óf, en welke, maatregelen kunnen worden opgenomen in meerjarenplanningen of integrale uitvoeringsprogramma’s. Zo nodig stellen we een onderbouwing op voor financiering vanuit het rioolfonds. Vervolgens onderzoeken we subsidiemogelijkheden vanuit de provincie en het Rijk. Bewoners, bedrijven en particuliere instellingen bezitten zo’n 60% van alle verharding. Participatie van deze gebruikers is dus een must. Iv-Infra adviseert en ondersteunt gemeenten bij het uitvoeren van afkoppel- en vergroeningsprogramma’s en werkt hierbij samen met bewoners,  woningcorporaties en projectontwikkelaars. Tijdens en na implementatie van maatregelen monitoren en evalueren we de effectiviteit en zoeken we samen naar optimalisaties in de aanpak.

Praktische en betaalbare maatregelen

Wil je de effecten van klimaatverandering beperken tegen acceptabele kosten, dan zijn een integrale benadering en een kritische kijk op zaken cruciaal. Iv-Infra kijkt altijd naar het nut en de noodzaak van specifieke maatregelen en zoekt vooral naar uitvoerbare oplossingen. We weten dat je met eenvoudige bronmaatregelen zoals kleinschalig afkoppelen al veel kunt bereiken. Dankzij een integrale, maar vooral praktische aanpak houden we klimaatadaptatie betaalbaar.
Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw vraagstuk? Jacqueline denkt graag met je mee over jouw technische vraagstukken. Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een mail.
Wij zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Hoe kan jij ons versterken? Werken bij Iv betekent elke dag werken aan uitdagende en afwisselende projecten. Op kantoor of op locatie. Bekijk snel of er in jouw specialisme een uitdaging te vinden is!