Home>Nieuws > Overzicht > Kademuren of schademuren? Iv-Infra geeft met zelfontwikkelde quickscan snel inzicht in het risicopro
Kademuren of schademuren? Iv-Infra geeft met zelfontwikkelde quickscan snel inzicht in het risicoprofiel van kades Iv-Infra

Tijd en budget zo efficiënt mogelijk inzetten

Ondanks de wetenschap dat een groot deel van de kademuren in Amsterdam in slechte staat verkeert, kwam het plotseling instorten van de kade op de Grimburgwal op 1 september jl. als een volslagen verrassing. “De afgelopen jaren stortten verschillende keren kademuren in of trad verzakking op. Daarom is de gemeente al jarenlang bezig dit probleem op te lossen, maar omdat het om 600 kilometer kade gaat, is het een klusje dat niet zomaar is geklaard”, zo lazen we in de Cobouw. De enorme omvang van het areaal aan kademuren is niet alleen een uitdaging voor de gemeente Amsterdam. Ook bijvoorbeeld havenbedrijven hebben vele tientallen kilometers aan kademuren te onderhouden en ook zij zoeken naar efficiënte manieren om de risico’s van (constructief) falen binnen de perken te houden.

Een efficiënte tweetrapsraket

In dit kader heeft Iv-Infra recent een efficiënte tweetrapsraket ontwikkeld door onze kennis van constructies (domeinkennis) te combineren met onze kennis van risicoanalyse en assetmanagement. Deze tweetrapsraket bestaat uit een quickscan waarmee op hoofdlijnen een risicoprioritering wordt gemaakt binnen het areaal aan kademuren, waarna de objecten met de hoogste risicoscores in meer detail worden geanalyseerd met een volledige FMECA. In de periode daarna is het dan mogelijk alle kademuren op basis van de risicoscore van hoog naar laag langs te lopen en te analyseren met een volledige FMECA. Zodoende worden de beschikbare tijd en het beschikbare budget zo efficiënt mogelijk ingezet en blijven de risico’s van (constructief) falen beheerst.

De kunst van het weglaten

Om risico’s onderbouwd te kunnen kwantificeren is veel kennis nodig van een kade. Het verkrijgen van deze informatie van alle kades in een areaal is een tijdrovend proces. De quickscan beperkt zich in de basis tot het beantwoorden van een beperkt aantal meerkeuzevragen. Elke vraag heeft betrekking op een aspect met significante invloed op het risicoprofiel van kades. Voorbeelden van deze aspecten zijn het type constructie, bouwjaar, bovenbelasting, kerende hoogte, lengte van de constructie en natuurlijk de staat waarin de kade zich bevindt (op basis van NEN2767 conditiescore) en het (commerciële) kadebelang.

De aspecten type constructie, bouwjaar, bovenbelasting en conditie zijn met name van invloed op de kans van falen, omdat deze de krachtswerking en/of de mate van degradatie van de kadeconstructie bepalen. De aspecten kerende hoogte, lengte van de constructie en (commerciële) kadebelang zijn met name van invloed op het gevolg van falen, omdat deze parameters in geval van falen de impact van de schade bepalen.

De mate van invloed van elk aspect op het risicoprofiel van de kade als geheel is via wegingsfactoren verdisconteerd. Na het invullen van de quickscan kan een gevoeligheidsanalyse worden uitgevoerd door de wegingsfactoren per aspect aan te passen. Met een dergelijke analyse is vast te stellen of, en in welke mate, de prioritering van de objecten wijzigt door aanpassing van het relatieve belang van elk van de aspecten. Een eventueel gewijzigd inzicht met betrekking tot het belang van bepaalde aspecten kan zo ook eenvoudig meegenomen worden. Uiteindelijk wordt hiermee een gewogen risicoscore per kade gegenereerd die wordt gebruikt om de kades te prioriteren.

Vanzelfsprekend zijn meer aspecten van invloed op de kans en/of het gevolg van falen. Een belangrijke eis was echter dat de quickscan eenvoudig en snel kan worden toegepast door beheerders van relatief grote arealen. Het ontwikkelen van de quickscan was dan ook vooral de kunst van het weglaten zonder de essentie van het risicoprofiel te verliezen. Het model dat voor de quickscan wordt gebruikt kan vanzelfsprekend eenvoudig worden uitgebreid en/of aangepast aan de specifieke kenmerken van een areaal.

Met succes toegepast

De risico-quickscan is in eerste instantie ontwikkeld voor een havenbedrijf dat zich in de top 3 van Europese havens bevindt. In het kader van een professionaliseringsslag van het assetmanagement  hebben zij enkele jaren geleden onder begeleiding van Iv-Infra de transitie ingezet naar risicogestuurd beheer en onderhoud van hun areaal.  Al snel bleek het invullen van gedetailleerde FMECA’s voor de tientallen kilometers kademuur een (te) tijdrovende klus. De risico-quickscan bracht uitkomst. Inmiddels zijn de eerste analyses met succes uitgevoerd en worden de kademuren gerangschikt op risicoprofiel om deze in de komende jaren van hoog naar laag gedetailleerder op te nemen in het risicogestuurde beheer en onderhoud.
Wil je meer weten over deze quickscan of de constructieve veiligheid van kademuren? Arno gaat hier graag over met je in gesprek. Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een mail. 
Wij zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Hoe kan jij ons versterken? Werken bij Iv betekent elke dag werken aan uitdagende en afwisselende projecten. Op kantoor of op locatie. Bekijk snel of er in jouw specialisme een uitdaging te vinden is!
D2605D5B-18C7-4314-ACCB-29BA3C99A8E4Created with sketchtool.