English |Dutch en | nl
Geen stress na de stresstest Iv-Infra Climate-proof Spatial planning Stress test

Aanpakken van de kwetsbaarheden

Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie beoogt een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting van de openbare ruimte: wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingen zijn hierin de belangrijkste thema’s. Als beheerder van de openbare ruimte heb je mogelijk al een stresstest uitgevoerd of ingepland, maar wat doe je met de resultaten? Hoe implementeer je doelmatig oplossingen voor de korte, de middellange én lange termijn? Hoe betrek je burgers en bedrijven bij dit proces? Iv-Infra adviseert gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk met een integrale aanpak die alle zeven ambitieniveaus uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie omvat.

Hoe Iv-Infra de kwetsbaarheden in kaart brengt met de stresstest

Voor het uitvoeren van de stresstest gebruiken wij vanzelfsprekend state-of-the-art hydraulische rekensoftware. Op basis van het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN), de Klimaateffectatlas en eigen metingen en berekeningen brengen we kwetsbaarheden door neerslag, hitte en droogte in beeld. De resultaten verwerken we in overzichtelijke en begrijpelijke rapportages waarmee ook de omgeving en andere stakeholders kunnen worden geïnformeerd.

Hoe verder na de stresstest?

De stresstest is uitgevoerd en daarmee zijn de (water)kwetsbaarheden in kaart gebracht. Vervolgens sta je voor de vraag met welke concrete maatregelen de vitale en kwetsbare plekken zo efficiënt en toekomstbestendig mogelijk kunnen worden aangepakt. Wat is de juiste balans tussen maatregelen op wijk-, straat- én woningniveau? Iv-Infra heeft alle kennis in huis om een integrale aanpak te waarborgen; van weginfra, stedelijk water en riolering, mobiliteit, watersystemen en geotechniek tot groeninrichting. Hierdoor kunnen we de verschillende functies van de openbare ruimte slim combineren, waarbij we zowel de afkoppel- als meekoppelkansen benutten. Een klimaatbestendig ontwerp van de bebouwde omgeving gaat vaak prima hand in hand met een betere functionaliteit of verkeersveiligheid.

Uitkomsten vertalen naar praktische en doelmatige maatregelen

Voordat we samen aan oplossingen gaan werken, vertalen we de uitkomsten van de stresstest naar doelmatige en praktische maatregelen. Aan de hand van de resultaten van risicodialogen stellen we samen de meest urgente knelpunten en locaties vast. Hierbij stellen we kritische vragen die helpen bij het prioriteren van de te nemen maatregelen. We onderzoeken óf, en welke, maatregelen kunnen worden opgenomen in meerjarenplanningen of integrale uitvoeringsprogramma’s. Zo nodig stellen we een onderbouwing op voor financiering vanuit het rioolfonds. Vervolgens onderzoeken we subsidiemogelijkheden vanuit de provincie of het Rijk. Bewoners, bedrijven en particuliere instellingen ‘bezitten’ zo’n 60% van alle verharding. Participatie van deze gebruikers is dus een must. Hiervoor kunnen vergroeningsprogramma’s worden ingezet. Ook stellen we klimaatadaptie-eisen op voor projectontwikkelaars en woningcorporaties. Tijdens en na implementatie van maatregelen monitoren en evalueren we de effectiviteit en zoeken we samen naar optimalisaties in de aanpak.

Effecten tegen acceptabele kosten beperken

Wil je de effecten van klimaatverandering beperken tegen acceptabele kosten, dan zijn een integrale benadering en een kritische kijk op zaken cruciaal. Iv-Infra kijkt altijd naar het nut en de noodzaak van specifieke maatregelen en zoekt vooral naar uitvoerbare oplossingen. We weten dat je met eenvoudige bronmaatregelen zoals kleinschalig afkoppelen al veel kunt bereiken. Dankzij een integrale, maar vooral praktische aanpak houden we klimaatadaptatie betaalbaar.
Wil je meer weten over het aanpakken van de kwetsbaarheden uit de stresstest? Wouter denkt graag met je mee over over de mogelijkheden. Neem contact op via 088 943 3200 of stuur een mail.